Regulamin serwisu

§ 1. DEFINICJE

 1. Serwis internetowy (Serwis) – Serwis internetowy dostępny pod adresem: https://www.beztabletek.pl, prowadzony przez Usługodawcę,
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730),
 3. Usługodawca - Diagnozujmy Sp. z o o Grzybowska 80/82 LOK.700 OO-844 Warszawa, e-mail: [email protected], tel. +48510780191,
 4. Klient – Przedsiębiorca bądź osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną w ramach Serwisu internetowego (w tym w szczególności poprzez założenie Konta), zawierający z Usługodawcą Umowę,
 5. Formularz Rejestracji – dostępny w Serwisie internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta,
 6. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przypisanym Klientowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta w ramach Usługi,
 7. Umowa – umowa w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana w języku polskim, na odległość pomiędzy Usługodawcą i Klientem w chwili założenia Konta przez Klienta, której przedmiotem są Usługi,
 8. Usługa – platforma Bez Tabletek będący przedmiotem Umowy zawartej na zasadach przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 9. Polityka prywatności – dokument dostępny w Serwisie internetowym, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Usługodawcę w ramach Serwisu internetowego, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych,
 10. Plan – wybrana przez Klienta formuła czasowego zapewnienia dostępu do Usługi, szczegółowo opisana w aktualnych cennikach Usługodawcy, dostępnych w Serwisie internetowym,
 11. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495).


§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy Umów oraz innych usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w Serwisie internetowym polegają na umożliwieniu Klientowi przez Usługodawcę:
 3. eksportowania do Usługi i magazynowania wyników badań wykonanych z wykorzystaniem Urządzeń przez Klienta, opisywania wyników badań i dodawania komentarzy do wyników badań,
 4. dodawania Pacjentów oraz Podopiecznych do bazy danych Klienta,
 5. dodawania danych Diagnostów przeprowadzających badania za pomocą Urządzeń,
 6. nadawania dostępu Pacjentom do ich wyników badań wykonanych przez Klienta,
 7. udostępnieniu modułu umawiania wizyt na badania diagnostyczne Klienta, w tym udostępnieniu
 8. przypomnień e – mail oraz SMS,
 9. Udostępnieniu modułu marketing poprzez umożliwienie wysyłki wiadomości e – mail oraz SMS do Pacjentów Klienta.
 10. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Usługach podane w Serwisie internetowym, należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia Umowy, mając na względzie art. 71 Kodeksu cywilnego.
 11. Serwis internetowy jest dostępny na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. Usługodawca dokłada najwyższej staranności przy realizacji Umowy.
 13. Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. - w przypadku Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) - postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Klienta będącego Konsumentem stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy, z wyłączeniem przepisu art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Wobec Przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym punkcie, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. nie stosuje się również przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.
 14. Do skutecznej realizacji Usług świadczonych w ramach Serwisu internetowego niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 1024x768 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (np. Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne), klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, łącze internetowe o przepustowości minimalnej download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Serwisu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich.
 2. Korzystanie z Serwisu internetowego jest całkowicie dobrowolne.
 3. Klient nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Serwisu internetowego, w tym w szczególności Klient nie może:
 4. ingerować w treść i elementy graficzne Serwisu internetowego,
 5. zamieszczać w Serwisie internetowym treści o charakterze bezprawnym,
 6. wprowadzać do Serwisu internetowego jako systemu informatycznego szkodliwych danych, w szczególności w postaci złośliwego oprogramowania, tj. wirusów, plików szpiegujących itp.,
 7. wykorzystywać Serwisu internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, tj. w szczególności nie może rozsyłać wiadomości typu SPAM lub podobnych oraz prowadzić w ramach Serwisu internetowego jakiejkolwiek działalności gospodarczej, komercyjnej, reklamowej czy promocyjnej na swoją rzecz, jeżeli nie jest to przedmiotem Umowy.
 8. Przy wypełnianiu Formularza Rejestracji, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści.
 9. Podczas korzystania z Serwisu internetowego, Klient jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do założenia Konta i realizacji Umowy.
 10. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Serwisu internetowego danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.
 11. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, 2245), zwane dalej łącznie Materiałami, zamieszczone w Serwisie internetowym są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez Usługodawcę za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów.
 12. Zarówno Klient, jak i każda inna osoba mająca dostęp do Serwisu internetowego, zobowiązana jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), Materiałów zamieszczonych w Serwisie internetowym bez pisemnej zgody Usługodawcy albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów, z wyjątkiem korzystania z tych Materiałów w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach wskazanych w punkcie poprzedzającym.
 13. Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.
 14. Klient ponosi wobec Usługodawcy oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z:
 15. naruszeniem przez Klienta przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu,
 16. nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem z Serwisu internetowego, jak również za związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu Serwisu internetowego, w tym w szczególności za prowadzenie działań, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu,
 17. zamieszczaniem w Serwisie internetowym jakichkolwiek utworów w rozumieniu przepisów, o których mowa w pkt 7 niniejszego paragrafu, w sposób naruszający prawa własności intelektualnej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu takie prawa przysługują.
 18. Odpowiedzialność Klienta, o której mowa w punkcie poprzedzającym obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Usługodawcy oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Usługodawcę w związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.

§ 4. KONTO

 1. Założenie przez Klienta Konta wymaga wypełnienia Formularza Rejestracji oraz kliknięcia dedykowanego przycisku. Następnie Usługodawca potwierdza dane zamieszczone w Formularzu Rejestracji.
 2. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzymuje potwierdzenie rejestracji Konta w wiadomości e - mail.
 3. Po założeniu Konta, Klient niezwłocznie uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem indywidualnego loginu i hasła.
 4. Konto w Serwisie internetowym jest założone na czas nieokreślony albo określony, z uwzględnieniem wybranego Planu, o którym mowa w § 5 poniżej.
 5. Po zakończeniu okresu wynikającego z wybranego Planu, Umowa zostaje automatycznie przedłużona na kolejny okres w ramach tego samego Planu, w wypadku niezłożenia przez Klienta, za pośrednictwem adresu e – mail [email protected], oświadczenia o rezygnacji z Umowy zawartej z Usługodawcą. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy Opłata uległa zmianie – w takiej sytuacji Klient zobowiązany jest do złożenia Usługodawcy oświadczenia w formie dokumentowej o akceptacji nowej wysokości Opłaty. Z chwilą złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Umowa zostanie przedłużona na kolejny okres, zgodnie z wybranym Planem. 6. W wypadku chęci anulowania subskrypcji, Klient przyjmuje do wiadomości, że nie będzie przysługiwało mu prawo żądania zwrotu jakiejkolwiek części Opłaty należnej Usługodawcy w wyniku dokonania przez Klienta wyboru Planu rocznego.

§ 5. PLANY

 1. Po dokonaniu pozytywnej rejestracji Konta w Serwisie internetowym, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności.
 2. Plan roczny dostępny jest w kwocie 45 zł brutto wraz z należnym podatkiem VAT.

§ 6. PŁATNOŚCI

 1. W związku z realizacją Umowy, Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej w ramach wybranego przez Klienta Planu w momencie zakładania Konta, dalej zwane Opłatami.
 2. Opłaty wyrażone są w polskich złotych, są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 3. O całkowitej Opłacie za Usługi, Klient informowany jest przed założeniem Konta po zaznajomieniu się z aktualnym cennikiem Usługodawcy. Wyboru wariantu płatności Klient dokonuje natomiast wraz z wyborem odpowiedniego Planu.
 4. Opłata zostanie pobrana automatycznie w dniu określonym w fakturze VAT, o której mowa w ust. 4 powyżej, poprzez płatność kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard lub Maestro – zgodnie z danymi podanymi podczas zakładania Konta.
 5. W wypadku odrzucenia płatności Usługodawca ma prawo do jednokrotnego ponowienia próby pobrania Opłaty z karty płatniczej Klienta, a w razie niepowodzenia:
 6. Wezwania do zapłaty Klienta, w tym poprzez wiadomość e – mail lub poprzez kontakt telefoniczny w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, oraz
 7. Czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu dla Klienta do czasu uregulowania należności, oraz
 8. Naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych z tytułu opóźnienia w płatności faktury oraz dochodzenia rekompensaty kosztów odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 118).
 9. W wypadku nieuregulowania przez Klienta płatności, po wykorzystaniu przez Usługodawcę dróg polubownych, o których mowa w pkt 6 powyżej, Usługodawca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym.
 10. Usługodawca zastrzega sobie uprawnienie do dokonania cesji wierzytelności należnej mu w stosunku do Klienta na osobę trzecią, która będzie we własnym imieniu i na własną rzecz dochodzić wierzytelności od Klienta.

§ 7. REKLAMACJA

 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że Usługa realizowana jest przez Usługodawcę wadliwie, Klient obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, informacje dotyczące Usługi, opis i data stwierdzenia wadliwego działania Usługi oraz żądanie Klienta.
 3. Reklamacje należy składać na adres e-mail Usługodawcy: [email protected]
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby w jak najszybszy sposób rozpatrzyć reklamację Klienta i w razie dostrzeżenia nieprawidłowości przywrócić odpowiednie, umówione działanie Usługi.

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca jest Administratorem danych osobowych Klientów.
 2. Usługodawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Klientów jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności.
 4. Pisemna zgoda, o której mowa w ust. 4, powinna być udzielona na formularzu dostarczonym Klientowi przez Usługodawcę, na podany podczas zakładania Konta adres e – mail.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Usługodawca wskazuje, że czasowe przerwy w działalności Serwisu internetowego mogą wynikać również ze względu na działania lub zaniechania osób trzecich, takich jak dostawcy sieci Internet, z jakich korzystają Klienci.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia. Klient, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać dalszego korzystania z Serwisu internetowego i niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.
 4. Wszelkie spory między Usługodawcą a Klientem – pod warunkiem ich obopólnej zgody - rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
 5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia od 1 lutego 2022 r.